За Центъра

Център за професионално обучение, лицензиран в над 60 професии и специалности

Цялостен комплекс от обучения, курсове и тренинги, разработени и адаптирани съобразно нуждите на обучаемите.

Центърът разполага със специалисти и консултанти с дългогодишен опит в провеждането на обучения и семинари. Разработените учебни техники, материали и програми за провеждане на професионални курсове, както и иновативната ни електронна система за дистанционно обучение (e-learning) ни помага да осъществяваме своята дейност на изключително професионално ниво за постигане на високи резултати.

Евроквалификационен център предлага услуги предназначени за физически лица, самостоятелни или в рамките на дадена организация, които искат да бъдат включени и да преминат процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите с цел усъвършенстване на трудовото си представяне и устойчива заетост.

Центърът предоставя обучения по ключови компетентности и професионално обучение, подходящи както за работещи, така и за безработни лица.

В своята практика центърът има над 8000 души успешно преминали обучения по различни ключови компетентности, доставени в 17 различни града на България както за работещи, така и за безработни лица.

Елементи на предлаганата услуга

Идентифициране на потребностите от нови знания и умения

Консултиране за избор на подходяща учебна програма

Адаптиране на темите съобразно потребностите на учебната група

Провеждане на теоретични и практически учебни занимания

Допускане и провеждане на финални и държавни изпити

Анализ на резултатите и препоръки за бъдещо развитие